Preces atsaukšana


ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA pirkumiem, kas izdarīti SIA SPA & VERANDAS interneta veikalā.

1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.
2. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus pircējs, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.
3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām; preces tiek izgatavotas pēc pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas, citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
4. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē SIA SPA & VERANDAS pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta SIA SPA & VERANDAS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
5. SIA SPA & VERANDAS nodrošina pircējam iespēju atteikuma veidlapu aizpildīt un iesniegt SIA SPA & VERANDAS veikalā. SIA SPA & VERANDAS, izmantojot elektronisko pastu vai citu pastāvīgu informācijas nesēju nekavējoties paziņo pircējam par atteikuma saņemšanu.
6. Atteikuma veidlapas nosūtīšana termiņā izbeidz pasūtījumu un atbrīvo pircēju no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.
7. Pircējs nosūta preci atpakaļ SIA SPA & VERANDAS vai nodod to SIA SPA & VERANDAS vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
8. SIA SPA & VERANDAS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. SIA SPA & VERANDAS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. Ja pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav SIA SPA & VERANDAS piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, SIA SPA & VERANDAS nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.
9. SIA SPA & VERANDAS sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad SIA SPA & VERANDAS saņēmis preci vai pircējs iesniedzis SIA SPA & VERANDAS apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
10. Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.
11. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā. Ja pircējs atgriež šādu preci, SIA SPA & VERANDAS ir tiesības to nepieņemt.