Clean & Refresh Jauna formula

14,00 €*

Pieejams, piegādes laiks 1 day

Produkta numurs: SB1011
Produkta informācija "Clean & Refresh Jauna formula "

Jauna formula -

Clean & Refresh ir maigs tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts izmantošanai SPA vannu spilveniem, SPA vannas vāka apakšpusei un spa akrila virsmām.
Tas noņem netīrumus un ar tiem saistītās smakas. Smakas iznīcina augu izcelsmes aktīvā viela.
Lietošana: Pirms lietošanas pudeli kārtīgi sakratīt.
Izsmidziniet atsvaidzināšanas un tīrāmās vietās un ļaujiet šķīdumam reaģēt ar virsmu dažas minūtes. Tad notīriet ar ūdeni.
 

Brīdinājums

H315 Izraisa ādas kairinājumu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
P280 Valkāt aizsargcimdus.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes uzmanīgi izskalot ar ūdeni. Noņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu.
P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / valsts noteikumiem.